Polityka prywatności

 1. Firma "Finery" (dalej Firma)z siedzibą w Lublinie, wpisana do rejestru przedsiebiorstw pod numerem, o numerze NIP 7132810633 przestrzega zasad prywatności osób fizycznych korzystających ze sklepu internetowego działającego pod adresem www.finery.com.pl.
 2. Niniejsze Zasady Prywatności mają zastosowanie do danych osobowych:
  1. Klientów Sklepu Internetowego Finery (dalej „Sklep”), działającego pod adresem www.finery.com.pl. (tj. osób fizycznych, które ukończyły co najmniej 13 rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18 roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, która dokonuje lub zamierza dokonać zamówienia w Sklepie) oraz
  2. innych osób fizycznych, które korzystają z serwisu działającego pod adresem www.finery.com.pl, a w szczególności: osób fizycznych, które dokonują jednorazowej lub wielokrotnej wizyty w ramach ww. sklepu lub kontaktu ze firmą w jakimkolwiek innym celu (zapytania, komentarze itd.).
 3. Administratorem danych osobowych Klientów Sklepu oraz osób korzystających z serwisu w rozumieniu przepisów Ustawy o ochronie danych osobowych jest Firma Finery.
 4. Dane osobowe Klientów przetwarzane są przez Firmę w celu prowadzenia Sklepu, a w szczególności:
  1. świadczenia dostępnych za jego pośrednictwem usług,
  2. obsługi procesu Rejestracji (tj. jednorazowa czynność, polegająca na założeniu przez Klienta Konta Klienta, dokonana z wykorzystaniem panelu administracyjnego udostępnionego przez Usługodawcę na stronie serwisu Sklepu),
  3. logowania do Konta (tj. podstrona serwisu Sklepu, w ramach której Klient ma możliwość m.in. otrzymywania powiadomień o zmianie statusu Produktów, wyrażać opinie na temat Produktów oraz kontrolować stan złożonych przez niego Zamówień),
  4. ewentualnego dochodzenia roszczeń,
  5. przesyłania przez Firmę na wskazany adres poczty elektronicznej - w formie elektronicznej - zamówionego biuletynu (newsletter),
  6. wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną,
  7. zapewnienia sprawnego funkcjonowania Sklepu,
  8. tworzenia wewnętrznych raportów i analiz,
  9. tworzenia statystyk oglądalności podstron serwisu Sklepu,
  10. dostosowania serwisu Sklepu do potrzeb ww. osób oraz Klientów,
  11. zawarcia i wykonywania Umowy sprzedaży Produktów (włącznie z dostawą Produktów) i obsługi reklamacji.
 5. Dane osobowe osób korzystających z serwisu, a nie będących Klientami Sklepu przetwarzane są przez Firmę w celu:
  1. dostosowania serwisu Sklepu do potrzeb ww. osób oraz Klientów,
  2. ewentualnego dochodzenia roszczeń,
  3. wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną, a także
  4. tworzenia statystyk oglądalności podstron ww. serwisu.
 6. Firma zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Klienta lub innej osoby fizycznej korzystającej z serwisu właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
 7. Poza przypadkami wskazanymi w pkt 1.6. powyżej informacje dotyczące Klienta lub osoby korzystającej z serwisu nie zostaną ujawnione żadnej osobie trzeciej, bez zgody Klienta.
 8. Dane dotyczące Klienta lub innej osoby fizycznej korzystającej z serwisu, w tym dane osobowe, będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż to jest konieczne w związku z korzystaniem ze Sklepu lub serwisu oraz wykonywaniem umowy sprzedaży Produktów (m.in. dochodzenie ewentualnych roszczeń, obsługa reklamacji i realizacja uprawnień konsumenckich), a następnie zostaną usunięte z systemu.
 9. W przypadku gdy Firma występuje o wyrażenie zgody na przesyłanie informacji handlowej drogą elektroniczną (np. za pośrednictwem poczty e-mail, SMS i inne), osobie, która wyraziła powyższą zgodę przysługuje prawo cofnięcia wyrażonej zgody, poprzez wysłanie maila na adres info@finery.com.pl wpisując w tytule słowo „rezygnacja”
 10. Każdy Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, uzupełniania oraz prawo żądania zaprzestaniach przetwarzania danych i ich usunięcia. W tym celu należy wysłać maila na adres info@finery.com.pl.
 11. Firma wykorzystuje pliki typu cookie w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z serwisu Sklepu przez Klienta lub inną osobę fizyczną. Pliki typu cookies umożliwiają:
   utrzymanie sesji Klienta (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie serwisu Sklepu ponownie wpisywać Loginu i Hasła,
  1. dostosowanie serwisu Sklepu do potrzeb Klientów oraz innych osób korzystających z serwisu,
  2. tworzenie statystyk oglądalności podstron ww. serwisu.
 12. Jeżeli Klient umieszcza w serwisie Sklepu jakiekolwiek dane osobowe innych osób (w tym ich imię i nazwisko, adres, numer telefonu lub adres e-mail), może to uczynić jedynie pod warunkiem nienaruszenia przepisów obowiązującego prawa i dóbr osobistych tych osób.
 13. Firma oświadcza, iż dołoży starań, aby zapewnić Klientom oraz innym osobom fizycznym wysoki poziom bezpieczeństwa w zakresie korzystania z serwisu Sklepu.
 14. Jednocześnie Firma oświadcza, że stosowane przy ochronie serwisu Sklepu nowoczesne techniki zabezpieczenia Kont i dostępu do danych służą zapewnieniu jak najwyższego poziomu bezpieczeństwa, jednak ze względów technicznych nie mogą gwarantować w pełni tajemnicy składowanych i przesyłanych informacji.
 15. Klient uprawniony jest do korzystania z danych udostępnionych przez innych Klientów Sklepu wyłącznie w związku z korzystaniem ze Sklepu oraz za ich zgodą w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa.